PROJEKTY UNIJNE

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Twoja Strefa Rozwoju” zrealizowała w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” trzy projekty:

  1. Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów (numer projektu: 22/F2/2021), wartość 139 560,00 zł
  2. Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu uczniów (numer projektu: 14/F3/2023), wartość 186 327,00 zł
  3. Wykorzystanie TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego (numer projektu: 56/F3/2023), wartość 160 514,53 zł

Celem Projektów było podniesienie kompetencji 602 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Cele te są zgodne z ogólnym celem projektu ORE tj. podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany był na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość.


W ramach projektów zostało przeprowadzone 81 godzin dydaktycznych szkoleń metodą stacjonarną i zdalną.

Program szkoleń obejmował następujące moduły:

1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
2. Metodyka edukacji zdalnej
3. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
4. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
5. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
6. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
7. Prawne aspekty edukacji zdalnej
8. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży


Wsparcie projektowe realizowane było zgodnie ze standardami i wytycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) obowiązującymi w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie PDN i BP w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/

Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) pn. „ Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.