„Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów”

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji 152 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Cele te są
zgodne z ogólnym celem projektu ORE tj. podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli
prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia
nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych
skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość.

PRZYDATNE INFORMACJE
Szkolenia będą prowadzone metodą stacjonarną i zdalną w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (z
czego min. 50% w formie zdalnej). W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z COVID-19 i
brakiem możliwości realizacji zajęć stacjonarnych Organizator przeprowadzi wsparcie w formie
zdalnej.

Program szkolenia obejmuje następujące moduły:

MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej 5 godz.
MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania 5 godz.
MODUŁ 3. Metodyka edukacji zdalnej 5 godz.
MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej 3 godz.
MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej 5 godz.
MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna 5 godz.
MODUŁ 7. Multimedialne zasoby edukacyjne 2 godz.


Wsparcie projektowe realizowane będzie zgodnie ze standardami i wytycznymi Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Warszawie (ORE) obowiązującymi w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie PDN i BP w
realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na
odległość”.

Organizator zapewnia wsparcie towarzyszące związane z udziałem w Projekcie:

  • dostęp do platformy edukacyjnej,
  • materiały szkoleniowe,
  • pełne wyżywienie podczas szkoleń stacjonarnych (obiad i przerwy kawowe),
  • przerwy kawowe podczas indywidualnego szkolenia/konsultacji,
  • w razie konieczności dostęp do komputera w siedzibie Organizatora podczas szkoleń zdalnych lub indywidualnych konsultacji.
  • udział w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach projektu Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) pn. „ Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w
prowadzeniu kształcenia na odległość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie
2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Pliki do pobrania :