Celem projektu grantowego nr 56/F3/2023 pn. „Wykorzystanie TIK kluczem do sukcesu edukacyjnego” realizowanego przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli jest podniesienie kompetencji 185 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) pn. „Wsparcie PDN i BP w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10  „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Warunki rekrutacji

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie nauczyciele przedszkoli i szkół z obszaru realizacji projektu tj. województwa małopolskiego. Rekrutacja potrwa do 21 kwietnia 2023 lub do wyczerpania limitu 200 zgłoszeń.

Więcej informacji pod nr tel. 606 424 737 lub w Biurze Projektu – siedzibie NPDN „Twoja Strefa Rozwoju”, Bogoniowice 73,33-190 Ciężkowice.