Celem projektu grantowego pn. „Efektywna nauka zdalna kluczem do sukcesu małopolskich uczniów” realizowanego przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli jest podniesienie kompetencji 152 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) pn. „ w prowadzeniu kształcenia na odległość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10  „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Warunki rekrutacji

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie nauczyciele przedszkoli i szkół z obszaru realizacji projektu tj. województwa małopolskiego: miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz powiaty gorlicki i nowosądecki. Rekrutacja potrwa do 14 marca 2022 lub do wyczerpania limitu 200 zgłoszeń. Więcej informacji pod nr tel. 606 424 737 lub w Biurze Projektu – siedzibie NPDN „Twoja Strefa Rozwoju”, Bogoniowice 73,33-190 Ciężkowice